Model wsparcia pt. „Rozwijanie kompetencji podstawowych poprzez promowanie kultury i tożsamości bieszczadzkiej”
realizowany na podstawie umowy o powierzenie grantu nr WER19SZA0023
przez STAWIL sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (Grantobiorca)
w partnerstwie z Lokalną Grupą Działania „Zielone Bieszczady” z siedzibą w Orelcu (Partner),
współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu:
„SZANSA – nowe możliwości dla dorosłych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Czas trwania modelu wsparcia: od 01.09.2020 do 30.09.2021

Wartość projektu: 691 928,16 PLN

Dofinansowanie: Projekt dofinansowany jest ze środków europejskich: 94,29% oraz ze środków dotacji celowej: 5,71 %

Adres Biura Lidera Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów

Adres Biura Partnera Projektu: Orelec 35, 38-623 Uherce Mineralne

Grupa docelowa:
Uczestnikami są osoby dorosłe powyżej 25* roku życia:

– z obszaru województwa podkarpackiego: powiat bieszczadzki, gminy: Czarna, Lutowiska, Ustrzyki Dolne; powiat leski, gminy: Olszanica i Solina; powiat sanocki, gmina: Tyrawa Wołoska, tj. obszar ujęty w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji oraz w rządowym programie o charakterze terytorialnym – Program dla Bieszczad;

– z niskimi umiejętnościami podstawowymi (cyfrowymi i społecznymi).

* Preferowane będą osoby w wieku 50 lat i więcej.

Zaplanowane wsparcie:

W ramach projektu 60 Uczestników otrzyma wsparcie edukacyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych i społecznych realizowane w formie grupowej.

Ponadto, przewidziane jest udzielnie dodatkowego wsparcia dla Uczestników w postaci dowozu na diagnozę zarówno na etapie procesu rekrutacji, jaki i na etapie realizacji wsparcia edukacyjnego. W ramach dodatkowego wsparcia zaplanowaliśmy cykl działań motywujących takich jak: kurs tańca, stałe wsparcie opiekuna edukacyjnego, wyjazdowe zajęcia edukacyjne.

Celem modelu wsparcia jest podniesienie przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu umiejętności cyfrowych o min. 1 poziom w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego oraz podniesienie kompetencji społecznych również przez min. 75% osób uczestniczących w jego testowaniu o min. 10% w stosunku do zdiagnozowanego poziomu wyjściowego.

Formuła modelu wsparcia edukacyjnego ma charakter innowacyjny i polega na zaangażowaniu osób młodych (wnuków Uczestników Projektu, ale i też innych wolontariuszy) w utrwalanie wiedzy, poprzez dodatkowe zadania praktyczne. Wartość dodana w przypadku takiej formuły jest bardzo duża gdyż pozwala na integrację międzypokoleniową, wymienianie się rolami. Osoby młode pełnią rolę „mistrza” dla osób starszych w zakresach związanych z kompetencjami cyfrowymi, a z kolei w zakresach związanych z kompetencjami społecznymi oraz w tematyce kultury regionu/ rękodzieła czy zwyczajów wchodzą w rolę „ucznia”, podnosząc równocześnie motywację Uczestników Projektu do dalszej aktywności np. poprzez wytwarzanie i sprzedaż wyrobów artystycznych z wykorzystaniem kanałów cyfrowych.